Dự báo

Quyết định số 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Đến 2020, muối công nghiệp chiếm 70% sản lượng muối cả nước

Đây là một trong những mục tiêu chính của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/06/2013.
Theo đó, nhằm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành bình quân từ 2,6 - 3%/năm trong giai đoạn 2011 - 2015, từ 3,4 - 4,0%/năm trong giai đoạn 2016 - 2020, thu nhập hộ gia đình nông dân năm 2020 tăng lên 2,5 lần so với năm 2008..., đề án hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong tất cả các lĩnh vực. 
Cụ thể: Tái cơ cấu trồng trọt theo hướng phát triển quy mô lớn, tập trung với bảo quản, chế biến và tiêu thụ trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng, miền, duy trì và sử dụng linh hoạt 3,6 triệu hécta trồng lúa, bảo đảm đạt sản lượng trên 45 triệu tấn vào năm 2020, ổn định diện tích trồng cà phê khoảng 500.000 hécta...; đồng thời, mở rộng diện tích sản xuất muối công nghiệp hiện đại, quy mô lớn, áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa trong chế biến, phấn đấu đến năm 2020, sản lượng muối cả nước đạt khoảng 1,35 triệu tấn, trong đó, muối công nghiệp chiếm 70%, muối thủ công chiếm 30%.
Đối với ngành chăn nuôi, tiến hành từng bước chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại; khuyến khích áp dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất khép kín; giám sát và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả...

Đối với ngành thủy sản, sẽ tập trung sản xuất thâm canh các đối tượng nuôi chủ lực như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, rô phi, nhuyễn thể; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi thâm canh ở Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực ven biển Trung Bộ...
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 899/QĐ-TTg

https://luatvietnam.vn