Dự báo

Chức năng và Nhiệm vụ của Trung tâm Giao dịch thực phẩm an toàn và Dịch vụ Nông nghiệp An Việt

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM GIAO DỊCH THỰC PHẨM AN TOÀN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP AN VIỆT (AVC)

                 

       Trung tâm Giao dịch thực phẩm an toàn và Dịch vụ nông nghiệp An Việt là đơn vị trực thuộc Tập đoàn An Việt.

     Trung tâm được thành lập theo quyết định số: 06/QĐ-AVG, ngày 26 tháng 02 năm 2018, của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Việt.

     Trung tâm là đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, mã số thuế và tài khoản riêng tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

     Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ:

     1. Chức năng      

     Giới thiệu, quảng bá, tổ chức liên kết, kết nối các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất thực phẩm, nông sản Việt Nam với người tiêu dùng trong nước và nước ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

     2. Nhiệm vụ

      - Tổ chức quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thực phẩm, nông sản của các đơn vị, cá nhân, HTX, doanh nghiệp với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

       - Tổ chức kết nối, liên kết giữa các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, nông sản Việt Nam với người tiêu dùng trong nước và nước ngoài.

     - Tổ chức kết nối các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất vật tư, trang thiết bị, nguyên vật liệu trong nước và ngoài nước với các đơn vị, HTX, doanh nghiệp sản xuất nông sản, thực phẩm trong cả nước.

     - Thực hiện các dịch vụ tư vấn, cung cấp, kết nối chuyên gia, tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, đơn vị sản xuất thực phẩm, nông sản Việt Nam phát triển bền vững.